Hátterek-témák   |   Követséginfó   |   Gasztronómia   |   Feng Shui   |   Füstölők   |   Fűszerek   |   Kézműves anyagok   |   Gyógynövények   |   Ásványok   |   Vallás   |   Tea   |   Illóolajok   |   Jóga  


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
Az Oriental Art Kft. (továbbiakban: Reklámközzétevő) a gondozásában megjelenő asiainfo.hu weblapon megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban Feltételek) mellett vállalja.
 
-Általános szabályok
 
A Reklámközzétevő gondozásában megjelenő weblapon hirdetés közzétételére a Reklámközzétevő és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő: azaz Reklámozó ) között “hirdetési szerződés” alapján kerülhet sor.
 
Jelen Feltételek szerint hirdetési szerződésnek minősül minden olyan írásban (levél, fax, e-mail – amennyiben ezeket a Reklámközzétevő arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Reklámközzétevő hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A hirdetési szerződés egyedi szerződéssel jön létre.
 
Felek a hirdetési szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének feltételeit.
 
Jelen Feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
 
-A hirdetési szerződés létrejötte,a hirdetés megrendelése és elfogadása
 
A konkrét hirdetések megrendelése írásban a Reklámközzétevőnél e célra rendszeresített formanyomtatvány (“megrendelőlap”) kitöltésével, illetőleg a Feltételek szerinti írásos módon történhet.
 
A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakot, a hirdetés témáját, a megjelenés időtartamát és méreteit ( csak a reklámközzétevő által meghatározott méreteket. ), a megjelenés helyét, a megjelenítések számát, a linket, a Megrendelő szükséges adatait, valamint Reklámszolgáltató általi megrendelés esetén a képviselt cég megnevezését.
 
A Reklámközzétevő jogosult a megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát - jelen Feltételek szerint - ellenőrizni. Reklámközzétevő jogosult a Megrendelőtől megkövetelni mindazon szükséges bizonylatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vonatkozó jogi szabályok alapján a hirdetés megjelenhessen.
 
 
Reklámközzétevő a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja. Ha a hirdetés nem felel meg a Feltételeknek, akkor Reklámközzétevő azt visszautasíthatja.
 
Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Reklámközzétevő által támasztott követelményeknek vagy üzleti elképzeléseinek, weblapja általános hangvételének, akkor a Reklámközzétevő jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti.
 
-A hirdetés tartalma és formája
 
A Megrendelő a hirdetés szövegét a nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni.
 
Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a Reklámközzétevő a hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által írásban jóváhagyott, módosított hirdetés visszaérkezését követően a Reklámközzétevő írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.
 
-Hirdetési korlátozások és tilalmak
 
A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódexének előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható.
 
A Reklámközzétevő a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban előírt reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti. A Reklámközzétevő megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, mert nem képes vizsgálni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.
 
 
-Hirdetés-leadási határidő
 
 
A Reklámközzétevőt nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető. Amennyiben az előbbiekben említettek alapján az adott hirdetés leadása az egyedi, vagy a keretszerződésben meghatározott hirdetési akció (továbbiakban hirdetési akció) ütemtervében okoz késedelmet, ennek teljes felelősségét a Megrendelő viseli (ideértve azt az esetet is, amikor a hirdetési akció részlegesen valósítható csak meg), a Reklámközzétevő ebben az esetben is teljes akcióra megállapított díjra jogosult. Reklámközzétevő törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a hirdetési akció ütemtervében meghatározott megjelentetések teljesítésére.
 
 
-Minőségi követelmények
 
A Reklámközzétevő csak elektronikus formában, lehetőleg email-en elküldött hirdetéseket fogad el. A hirdetés mérete nem lehet nagyobb az Oriental At Kft. Médiaajánlatában meghatározott méretnél (magasság, szélesség, kbyte).
 
Ha a Reklámozó  által leadott hirdetés nem felel meg a Feltételekben leírt követelményeknek, erre őt a Reklámközzétevő írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.
 
-A Reklámközzétevő felelősségére vonatkozó szabályok
 
 
A Reklámközzétevővel szemben bármely esetben a Reklámozó által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maiorért a Reklámközzétevőt semmiféle felelősség nem terheli (Vis maiornak minősül különösen: szerverhiba, sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő,a weblap bármely okból történő leállása ).
 
 
-A hirdetési díj
 
A Reklámközzétevő a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. A Tarifatáblázatban kerül rögzítésre az irányadó alapár, engedmények és felárak mértéke. (Továbbiakban, együtt: “hirdetési díjak”)
 
A hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Reklámozó és/vagy Reklámszolgáltató által kért jelentősebb változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a hirdetési díjon felül a Reklámozót terhelik.
 
A Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg.
 
A Reklámközzétevő jogosult a Tarifatáblázatban szereplő hirdetési díjakat megváltoztatni, azonban a változás tényét annak hatálybalépését megelőzően 30 (harminc) nappal köteles írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) közölni a Reklámszolgáltatókkal és vagy keret-megállapodással szerződött Reklámozókkal. Az árváltozás a Megrendelő által a közlés kézhezvételét megelőzően feladott megrendelésekre nem vonatkozik.
 
 
 
-A számlázás rendje
 
A hirdetési díjat a Reklámközzétevő által kiállított számla ellenében kell megfizetni.
 
A Reklámközzétevő a teljesítés után 10 (tíz) banki napos átutalással fizetendő számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Reklámközzétevő jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani.
 
Ha a Reklámozó a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a kifogásait előterjeszteni.
 
A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén a reklámot leveszi a weblapról.
 
Amennyiben a Reklámozó a hirdetési határidőre nem fizeti meg, a Reklámközzétevő illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Reklámközzétevőt felelősség nem terheli.
 
 
 
Budapest, 2008. április 1.
2021. Október 26.
Dömötör
  Keresés:
     
  Bejelentkezés:
Név:  
Jelszó:  

Regisztráció
Hirdetés

Hirdetés

  © 2021. Oriental Art Kft. MÉDIAAJÁNLAT | KAPCSOLAT | NYILATKOZAT | MÚZEUMOK | KÉP ÉS IRODALOM | OLDALTÉRKÉP Készíttte: InterPont Plus Kft.